UKE: Niezbędnik rejestracji numeru telefonu na kartę (FAQ)

W związku z licznymi wątpliwościami w sprawie obowiązku rejestracji kart prepaid Urząd Komunikacji Elektronicznej opracował odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania.

Czy kartę SIM należy zarejestrować?

Nie ma takiego obowiązku, ale karty kupione przed 25 lipca 2016 r., które nie będą zarejestrowane do 1 lutego 2017 r., operator dezaktywuje.

Operatorzy umożliwiają rejestrację kart SIM, zarówno tych kupionych po 25 lipca 2016 roku, jak i wcześniej, w swoich salonach. Należy udać się do salonu z kartą SIM i dokumentem tożsamości. Czynności te operator może powierzyć pracownikom firm z nim współpracujących (np. kartę prepaid w zależności od operatora komórkowego można zarejestrować w kioskach Ruchu lub w placówkach Poczty Polskiej).

Rejestracja polega na wypełnieniu i podpisaniu formularza.

Jak wygląda procedura rejestracji?

Rejestracja karty polega na podaniu operatorowi następujących danych:
1) w przypadku abonenta będącego osobą fizyczną:
• imię i nazwisko,
• numer PESEL albo nazwę, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość.

2) w przypadku abonenta niebędącego osobą fizyczną:
• nazwę,
• numer identyfikacyjny REGON lub NIP lub numer w Krajowym Rejestrze Sądowym albo ewidencji działalności gospodarczej, lub innym właściwym rejestrze.

Abonent podaje dane operatorowi przy zawieraniu umowy w formie pisemnej lub elektronicznej.

Czy kartę prepaid możemy zarejestrować przez Internet?

Przepisy nie wykluczają możliwości przekazania danych przez abonenta w formie elektronicznej z wykorzystaniem Internetu, należy jednak pamiętać, że weryfikacja/potwierdzenie tożsamości drogą elektroniczna odbywać się będzie za pomocą środków identyfikacji elektronicznej.

Czy kartę można nadal kupić w kiosku lub sklepie? Czy przy zakupie trzeba okazać dowód tożsamości?
Sprzedaż kart SIM odbywa się na dotychczasowych zasadach. Zakupu możemy dokonać w dowolnym miejscu bez obowiązku okazywania dokumentu tożsamości. Karta będzie jednak nieaktywna do czasu rejestracji.

Czy karta kupiona u operatora będzie działała od razu, czy trzeba będzie poczekać na weryfikację danych? Jak długo?

Operator rozpocznie świadczenie usług telekomunikacyjnych:

  • nie wcześniej niż po potwierdzeniu zgodności podanych przez abonenta danych albo
  • po podaniu przez abonenta danych i potwierdzeniu ich drogą elektroniczną.

Przepisy nie wskazują terminu, w jakim taka rejestracja powinna zostać zrealizowana.

Co zrobić jeśli operator nie ma salonu?

Wirtualni operatorzy umożliwiają rejestrację kart SIM online. Wystarczy wypełnić formularz za pośrednictwem komputera i udać się do wybranego punktu współpracującego z operatorem lub oczekiwać na kuriera.

W jaki sposób operatorzy będą weryfikować dane osobowe klientów?

Proces weryfikacji i potwierdzenia tożsamości abonenta ustalany jest przez poszczególnych operatorów.
Obowiązek zebrania danych i ich potwierdzenia przed aktywacją usług ciąży na operatorze, nie na sprzedawcy lub dystrybutorze kart SIM. Dane te muszą być zebrane przed uruchomieniem usługi, ale nie oznacza to, że muszą być zebrane już przy zakupie karty SIM.

Potwierdzenia danych abonenta można dokonać elektroniczne lub za pośrednictwem osoby trzeciej działającej w imieniu dostawcy usług. Czynności te operator może powierzyć zarówno własnym pracownikom w salonach sprzedaży, jak również pracownikom firm z nim współpracujących.

Co z osobami niepełnosprawnymi, które nie mogą się przemieszczać, czy są wykluczone z możliwości zarejestrowania swojej karty SIM na siebie? Jakie są procedury w tym zakresie?

Osoby niepełnosprawne lub starsze objęte są, jak każdy abonent, obowiązkiem rejestracji kart SIM.
Potwierdzanie danych możliwe jest za pośrednictwem osoby trzeciej, działającej w imieniu operatora. Może on zlecić czynności związane z weryfikacją innym podmiotom, np. firmie kurierskiej. Podanie danych oraz ich potwierdzenie może nastąpić drogą elektroniczną.

Jeśli dane abonenta, który miał już zawartą umowę z dostawcą usług były już weryfikowane, w związku z jej zawarciem, wówczas potwierdzenie danych może się odbyć za pośrednictwem systemu informatycznego udostępnionego przez operatora. O możliwości zarejestrowania karty SIM przy wykorzystaniu Internetu lub telefonu, a następnie potwierdzeniu danych w miejscu zamieszkania abonenta, np. niepełnosprawnego, przez kuriera lub w inny sposób niż wizyta w salonie, decyduje operator.

Co z osobami niepełnoletnimi? Czy mogą zarejestrować kartę?

Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 lat (młodzież między 13 a 18 rokiem życia) mogą zarejestrować kartę prepaid na siebie. Aby rozpocząć świadczenie usług operator musi potwierdzić zgodność danych na podstawie aktualnego dowodu tożsamości.

Jaki jest cel rejestracji kart prepaid? Czy funkcjonuje w innych krajach Unii Europejskiej?

Podstawowym celem regulacji jest podniesienie efektywności polskiego systemu antyterrorystycznego, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich obywateli RP.
Obowiązek rejestracji kart SIM ma na celu ograniczenie możliwości komunikowania się oraz kamuflażu przestępcom, również tym zaangażowanym w działalność terrorystyczną.

Niektóre państwa Unii Europejskiej posiadają regulacje nakładające ograniczenia w zakresie możliwości nabycia kart przedpłaconych w punktach obsługowych operatorów telekomunikacyjnych. Takie rozwiązania są przyjęte m.in. w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Bułgarii i na Węgrzech. Obowiązek zbierania danych dotyczących abonentów korzystających z usług telekomunikacyjnych znajduje się m.in. w prawie niemieckim.

Czy UKE monitoruje jak realizowany jest obowiązek rejestracji i weryfikacji danych osobowych przy sprzedaży kart przedpłaconych i czy planuje nakładanie kar na operatorów, którzy nie wywiązują się z nałożonych obowiązków w tym zakresie?

Prezes UKE jest uprawniony do kontroli przestrzegania przepisów prawa. Jeżeli na podstawie otrzymywanych przez Urząd sygnałów i skarg abonentów Prezes UKE stwierdzi niewypełnianie przez dostawców usług wynikających z przepisów, może podjąć postępowanie wyjaśniające lub postępowanie kontrolne.

UWAGA!!! Jeśli dzwoni lub pisze ktoś podający się za osobę reprezentującą operatora nie należy mu ufać! Rejestracja karty SIM nie może odbywać się przez telefon ani za pośrednictwem poczty elektronicznej, a jedynie w salonie operatora albo firmie z nim współpracują lub po wypełnieniu formularza online przez konsumenta i późniejszym potwierdzeniu tożsamości np. przez kuriera.

Pamiętaj! Wszystkie szczegóły związane z rejestracją kart prepaid musisz sprawdzić u swojego operatorem.

źródło: UKE